Skip to content Skip to footer

Extra årsmöte – ASSV – kallelse !

Hej !

Härmed kallas du till extra årmöte med ASSV

Måndag 6 Februari kl.19.00
Plats: Klubbstugan, Osudden

Ärenden
1. Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslistan

6. a/ Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Mötets avslutande

Apladalens Segelsällskap, Värnamo
Per Bildh, ordf