Skip to content Skip to footer

Årsmöte 2019

Nedan finns kopia på den formella kallelsen som skickats ut per e-post till samtliga medlemMar.

Datum: 2019-02-20 (onsdag)
Tid: 18:30 – 20:00
Plats: Klubbstugan, Osudden

Förslag till dagordning

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning.
* Val av ordförande och sekreterare för mötet.
* Val av protokolljusterare och rösträknare.
* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år (bifogade till denna kallelse).
* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.
* Val av styrelse för kommande verksamhetsår.
* Fastställande av medlemsavgifter för 2020.
* Övriga frågor.
* Avslutning av årsmötet.

* Lättare förtäring