Skip to content Skip to footer

Årsmöte 29 Jan – välkomna !

Hej! och Välkomna på ASSVs årsmöte

Tid 29/1-14 kl 18.30
Plats Åmini (gammal skolan i Åminne)
Man behöver ej var rädd för att man ska bli invald på någon plats valberedningen har skött sitt jobb.

Förslag till dagordning

* Mötets öppnade/Godkännande av inbjudan och dagordning.

* Val av ordförande och sekreterare för mötet.

* Val av protokolljusterare och rösträknare.

* Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse, (balans- och resultaträkning, inventarieförteckning) för föregående år.

* Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under föregående år.

* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser.

* Val enl valberednings förslag.

* Fastställande av medlemsavgifter för 2015

Styrelsen har förberett förslag.

* Övriga frågor

* Avslutning av mötet

*** FIKA

VÄLKOMNA

//Styrelsen